Základní škola

a Mateřská škola  Hrádek

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Praha, 10. 3. 2020

Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

 – osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


– osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Odůvodnění:


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob

ve vymezeném prostoru.


Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.


Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Kroužky

od 12:45

ČTENÁŘSKÝ KLUB

2.–5. ročník

p. uč. Šturalová

11:45 – 12:30

SPORTOVNÍ KROUŽEK

1., 2. a 3. ročník

p. uč. Němcová


od 13:15

HRAVÁ NĚMČINA

1. a 2. ročník

p. uč. Budná

od 12:45

BADATELSKÝ KLUB

3., 4. a 5. ročník

p. uč. Kudličková


12:45 – 13:30


PŘEDMĚT SPEC. PED. PÉČE

p. uč. Němcová

od 11:45

HRA NA FLÉTNU

1. a 2. ročník

p. uč. Šebelová


od 12:45

HRA NA FLÉTNU

3., 4. a 5. ročník

p. uč. Horáčková


ŠD

DOVEDNÉ RUCE

p. vych. Plánková


15:00 – 16:00

JÓGA

2.–5. ročník

p. uč. Worbisová


16:00 – 1700

JÓGA

MŠ + 1. ročník s rodiči

p. uč. Worbisová

od 13:00

NÁBOŽENSTVÍ

p. Sobotka

1× za 14 dnů

SEBEOBRANA

p. Zukal

rychlý kontakt

+420 515 275 187

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.